Anna palautetta

Säännöt

TALOUSHALLINNON AMMATTILAISET RY 

1

NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Taloushallinnon ammattilaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko maa.

2

TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia taloushallintoalalla työskentelevien henkilöiden ammattijärjestönä ja ajaa työmarkkinoilla heidän palkkauksellisia, ammatillisia, koulutuksellisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etujaan sekä lisätä jäsentensä yhteenkuuluvuuden tunnetta.

3

TOIMINTA

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

- tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja jäsentensä palkkauksen, oikeudellisen, sosiaalisen tai ammatillisen aseman parantamiseksi,

- valvoo jäsenistöä koskevien sopimusten ja työelämään liittyvien lakien noudattamista,

- edistää jäsentensä alueellista yhteistoimintaa,

- järjestää koulutus-, esitelmä- ja neuvottelutilaisuuksia,

- edistää jäsentensä ammatillista jatko- ja täydennyskoulutusta,

- harjoittaa sekä jäsenille että ulkopuolisille suunnattua tiedotustoimintaa,

- kuuluu jäsenenä Toimihenkilöliitto ERTO ry:een, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

- voi liittyä jäseneksi muihinkin koti- ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden päämäärä ei ole ristiriidassa yhdistyksen päämäärän kanssa; sekä

- ryhtyy muihin vastaaviin toimenpiteisiin tarkoituksensa toteuttamiseksi.

4

TOIMINNAN TUKEMINEN

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja järjestämällä rahankeräyksiä, arpajaisia ja huvitilaisuuksia sekä harjoittamalla kustannus- ja koulutustoimintaa. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä. Yhdistys voi hankkia ja omistaa kiinteistöjä sekä harjoittaa kioski-, majoitus- ja ravitsemisliikettä.

5

YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, opiskelijajäseniä, eläkeläisjäseniä, kunniajäseniä, kunniapuheenjohtajia, kannatusjäseniä ja lepääviä jäseniä. Yhdistyksen varsinaiset jäsenet hyväksyy hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella. Jos hallitus ei hyväksy jäsenhakemusta, sen on ilmoitettava tästä kirjallisesti hakemuksen esittäneelle viimeistään kahden viikon kuluttua päätöksen tekemisestä.

Hakemuksen esittänyt voi vedota päätöksestä kolmenkymmenen päivän kuluessa tiedon saatuaan seuraavaan sääntömääräiseen yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta. Yhdistyksen varsinainen jäsen, opiskelijajäsen, eläkeläisjäsen on myös liiton henkilöjäsen ja hänen tulee liittyä myös liiton piirissä toimivan työttömyyskassan jäseneksi, ellei työttömyyskassalaista johdu muuta. Opiskelijajäseneksi hallitus voi hyväksyä henkilön, joka opiskelee yhdistyksen edustamalle toimialalle. Kokopäiväeläkkeelle siirtyneet voivat halutessaan olla yhdistyksen eläkeläisjäseniä. Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti vaikuttanut yhdistyksen toimintaan. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kokouksessa henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen tai sen kattojärjestön puheenjohtajana. Kannatusjäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai oikeushenkilön, joka hyväksyy yhdistyksen päämäärät ja haluaa tukea niitä. Lepääväksi jäseneksi voi hallitus anomuksesta hyväksyä varsinaisen jäsenen, joka ilman omaa syytään on jäänyt työttömäksi, tai on pitkäaikaisella sairaslomalla, opiskeluvapaalla, äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla, asevelvollisuuttaan suorittamassa tai muusta vastaavasta syystä ei saa palkkaa.

6

JÄSENMAKSUT

Varsinaiset jäsenet, eläkeläisjäsenet, opiskelijajäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia suorittamaan yhdistykselle syyskokouksen määräämän jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäsenet, kunniapuheenjohtajat ja lepäävät jäsenet ovat jäsenmaksusta vapaita.

7

JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan tai kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Eroaminen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta, kieltäytynyt antamasta yhdistykselle tai liitolle sen edunvalvontatyössä tarvitsemia tietoja, jättää tahallisesti noudattamatta yhdistyksen tai liiton päättävien tai hallintoelinten päätöksiä tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella oleellisesti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Jäsenen erottaa yhdistyksen hallitus. Mikäli erottaminen johtuu muusta syystä kuin jäsenmaksun laiminlyönnistä, jäsenellä on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan sääntömääräiseen kokoukseen jättämällä yhdistyksen hallitukselle kirjallinen valitus kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun erottamispäätös on tullut hänen tietoonsa. Erottaminen astuu voimaan vetoamisajan mentyä umpeen tai yhdistyksen kokouksen vahvistettua erottamispäätöksen.

Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin. Hän myös menettää oikeutensa yhdistyksen tai liiton jäsenetuihin.

8

YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

9

YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen päättävä elin on yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokous on sääntömääräinen tai ylimääräinen kokous. Sääntömääräiset kokoukset ovat vuosittain maalis-toukokuussa pidettävä kevätkokous ja marras-joulukuussa pidettävä syyskokous. Muut yhdistyksen kokoukset ovat ylimääräisiä kokouksia.

10

KEVÄTKOKOUS

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 valitaan kokoukselle toimihenkilöt,

2 todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,

3 käsitellään kokouksen menettelytavat,

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5 käsitellään hallituksen kertomus yhdistyksen toiminnasta edellisenä vuonna,

6 käsitellään tilikertomus ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto edellisen vuoden tileistä, taloudenhoidosta ja hallinnosta,

7 päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin ne antavat aihetta,

8 päätetään ylijäämän käyttämisestä tai alijäämän peittämisestä,

9 käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet; sekä

10 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja sääntöjen 15 pykälän mukaan kiireellisiksi todetut asiat.

11

SYYSKOKOUS

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 valitaan kokoukselle toimihenkilöt,

2 todetaan kokouksen päätösvaltaisuus,

3 käsitellään kokouksen menettelytavat,

4 hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5 käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi,

6 päätetään yhdistyksen hallituksen jäsentenpalkkioista ja tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien

7 päätetään yhdistyksen jäsenmaksu seuraavaksi kalenterivuodeksi,

8 käsitellään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi,

9 valitaan hallituksen puheenjohtaja. Valitun puheenjohtajan tulee saada hyväkseen vähintään puolet annetuista äänistä,

10 päätetään kuinka monta muuta jäsentä hallitukseen valitaan,

11 valitaan muut hallituksen jäsenet sekä heille kullekin henkilökohtainen varajäsen,

12 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

     tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

13 käsitellään kokoukselle tehdyt aloitteet; sekä

14 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja sääntöjen

15 pykälän mukaisesti kiireelliseksi todetut asiat.

12

KUTSU YHDISTYKSEN KOKOUKSEEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu sääntömääräiseen kokoukseen lähetetään kaikille jäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Kutsun mukaan liitetään kokouksen esityslista. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii hallitukselta. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen lähetetään kaikille jäsenille viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsun mukaan liitetään kokouksen esityslista. kokouskutsu liitteineen toimitetaan myös liitolle samalla tavalla ja samanaikaisesti jäsenille lähetettävän kokouskutsun kanssa.

13

ALOITTEET

Aloitteita yhdistyksen kokoukselle voivat tehdä yhdistyksen varsinaiset jäsenet. Jos jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksessa, hänen tulee jättää kirjallinen aloite päätösehdotuksineen kevätkokoukseen tammikuun loppuun mennessä ja syyskokoukseen syyskuun loppuun mennessä. Hallituksen tulee tuoda tällainen asia yhdistyksen kokouksen päätettäväksi omalla lausunnollaan varustettuna.

14

ÄÄNI-, LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUS

Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa suorittaneilla varsinaisilla jäsenillä ja lepäävillä jäsenillä. Läsnäolo- ja puheoikeus on kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä, kannatusjäsenillä, opiskelijajäsenillä, eläkeläisjäsenillä sekä yhdistyksen toimihenkilöillä ja liiton hallituksen jäsenillä ja päätoimisilla toimihenkilöillä.

15

PÄÄTÖKSENTEKO YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Yhdistyksen kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä vain kokouskutsussa mainituista asioista, ellei kokous totea muuta asiaa kiireelliseksi vähintään 5/6 enemmistöllä annetuista äänistä. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä lukuun ottamatta näissä säännöissä erikseen mainittuja tapauksia. Äänten mennessä tasan voittaa se ehdotus, jonka taakse kokouksen puheenjohtaja on asettunut. Vaaleissa ja suljettua lippuäänestystä käytettäessä tasatuloksen ratkaisee arpa.

16

HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 6-8 muuta varsinaista jäsentä. Puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen jäsenillä on henkilökohtainen varajäsen. Hallituksen toimikausi alkaa syyskokousta seuraavan kalenterivuoden alusta. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Osa hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisenä kautena puheenjohtajan toimikausi on kaksi vuotta. Muista hallituksen jäsenistä arvotaan puolet, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Muiden hallituksen jäsenten toimikausi ensimmäisenä kautena on yksi vuosi.

17

HALLITUKSEN KOKOUKSET

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii erityisesti ilmoittamaansa asiaa varten. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi, paikalla on vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Mikäli hallituksen varsinainen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen, toimii hänen henkilökohtainen varajäsenensä kokouksessa äänivaltaisena hallituksen jäsenenä. Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa ja suljetuissa lippuäänestyksissä, joissa ratkaisee arpa.

18

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on: - johtaa yhdistyksen toimintaa lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen tekemien päätösten mukaisesti, -valita kalenterivuosittain keskuudestaan varapuheenjohtaja ja keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteeri ja rahastonhoitaja sekä muut mahdolliset toimihenkilöt, - asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat, valita niihin jäsenet, antaa niille tehtävät ja valvoa tehtävien suorittamista, - päättää jäsenmaksujen kantoajasta ja -tavasta, - huolehtia rahavarojen ja omaisuuden käytöstä, - hyväksyä ja erottaa jäsenet näiden sääntöjen 5. ja 7. pykälän mukaisesti,

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat, - seurata jäseniään koskevien työ-, ammatti- ja palkka-asioiden kehittymistä sekä voimassaolevien työelämään liittyvien lakien noudattamista sekä tarvittaessa auttaa jäseniään epäkohtien selvittämisessä; sekä - ottaa ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt.

19

ALUEELLINEN TOIMINTA

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa yhdistyksen tarkoituksen tukemiseksi rekisteröimättömiä paikallisia, yritys- tai työpaikkakohtaisia yhteenliittymiä.

20

NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai rahastonhoitaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

21

TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille toimitettavaksi vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittujen tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien tulee kahden viikon kuluttua saatuaan tiedon tilinpäätöksen valmistumisesta toimittaa hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai tarpeellisiksi katsomistaan toimenpiteistä.

22

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, jos asia on mainittu kokouskutsussa. Muissa, paitsi yhdistyslain 17. ja 27. pykälässä mainituissa, asioissa sääntömuutoksen on saatava taakseen 3/4 määräenemmistö annetuista äänistä.

Takaisin alkuun ↑